6-chloro-4-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)chromen-2-one

6-chloro-4-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)chromen-2-one