2-methyl-9-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-phenyl-5,6,7,8-tetrahydropyrazolo[5,1-b]quinazoline

2-methyl-9-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-phenyl-5,6,7,8-tetrahydropyrazolo[5,1-b]quinazoline