4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(2-methoxyethyl)piperazine-1-carbothioamide

4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(2-methoxyethyl)piperazine-1-carbothioamide