1-(2-methoxyphenyl)-3-[5-(propylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]urea

1-(2-methoxyphenyl)-3-[5-(propylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]urea