4-amino-N-(2-{[4-(methylsulfanyl)benzyl]amino}ethyl)-1,2,5-oxadiazole-3-carboxamide

4-amino-N-(2-{[4-(methylsulfanyl)benzyl]amino}ethyl)-1,2,5-oxadiazole-3-carboxamide