N-(Diphenylmethyl)-2-([5-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl)acetamide

N-(Diphenylmethyl)-2-([5-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl)acetamide