5-(3-Nitro-benzylsulfanyl)-2H-[1,2,4]triazol-3-ylamine

5-(3-Nitro-benzylsulfanyl)-2H-[1,2,4]triazol-3-ylamine