3-Bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one

3-Bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one