6,7-Dimethoxy-2-(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)chromone

6,7-Dimethoxy-2-(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)chromone