1-[5-[(2-fluorophenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-3-(2-fluorophenyl)urea

1-[5-[(2-fluorophenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-3-(2-fluorophenyl)urea