(2r)-4-methyl-2-(propan-2-yl)-2-[2-(4-{4-[2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethyl]piperazin-1-yl}butoxy)phenyl]-2h-1,4-benzothiazin-3(4h)-one dihydrochloride

(2r)-4-methyl-2-(propan-2-yl)-2-[2-(4-{4-[2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethyl]piperazin-1-yl}butoxy)phenyl]-2h-1,4-benzothiazin-3(4h)-one dihydrochloride