1-Palmitoyl-2-thiopalmitoyl phosphatidylcholine

1-Palmitoyl-2-thiopalmitoyl phosphatidylcholine