1-(1-Pyrrolidinylmethyl)-2-naphthol

1-(1-Pyrrolidinylmethyl)-2-naphthol