[4-[(6-chloropyridin-3-yl)methoxy]-3-methoxyphenyl]methanol

[4-[(6-chloropyridin-3-yl)methoxy]-3-methoxyphenyl]methanol