4-(1h-imidazol-1-ylmethyl)phenol

4-(1h-imidazol-1-ylmethyl)phenol