2-chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)-N-(2-ethoxyethyl)benzamide

2-chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)-N-(2-ethoxyethyl)benzamide