4-({3-[5-(furan-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]phenyl}carbamoyl)phenyl acetate

4-({3-[5-(furan-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]phenyl}carbamoyl)phenyl acetate