2-(3-Indolyl)ethylphenyl ketone

2-(3-Indolyl)ethylphenyl ketone