2-Chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethanone

2-Chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethanone