9-N-PHENYLMETHYLAMINO-TACRINE

9-N-PHENYLMETHYLAMINO-TACRINE