1-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-3-(3-methoxy-phenylamino)-propenone

1-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-3-(3-methoxy-phenylamino)-propenone