ethyl 4-[(2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yl)oxy]benzoate

ethyl 4-[(2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yl)oxy]benzoate