4-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxy-2-phenylquinazoline

4-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxy-2-phenylquinazoline