(-)-thujaplicatintrimethyl ether

(-)-thujaplicatintrimethyl ether