(3Z)-3-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethylidene]morpholin-2-one

(3Z)-3-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethylidene]morpholin-2-one