2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N-propylacetamide

2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N-propylacetamide