3,4,5-trimethoxy-N-(2-phenoxyethyl)benzamide

3,4,5-trimethoxy-N-(2-phenoxyethyl)benzamide