ethyl [2-(4-fluorophenyl)hydrazinyl](oxo)acetate

ethyl [2-(4-fluorophenyl)hydrazinyl](oxo)acetate