2,4-dimethyl-6-phenyl-1,3,5-triazine

2,4-dimethyl-6-phenyl-1,3,5-triazine