N-(2-chlorophenyl)-2-[[4-(dimethylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]sulfanyl]acetamide

N-(2-chlorophenyl)-2-[[4-(dimethylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]sulfanyl]acetamide