2-[(2-Hydroxy-ethylamino)-methylene]-5-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexane-1,3-dione

2-[(2-Hydroxy-ethylamino)-methylene]-5-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexane-1,3-dione