1-methyl-4-{[(E)-(2-nitrophenyl)methylidene]amino}-1H-pyrazole-5-carboxamide

1-methyl-4-{[(E)-(2-nitrophenyl)methylidene]amino}-1H-pyrazole-5-carboxamide