1-(4-methylphenyl)pyrazolidin-3-one

1-(4-methylphenyl)pyrazolidin-3-one