2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)ethyl hydrogen sulfate

2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)ethyl hydrogen sulfate