diethyl (2-{[(3,4-dichlorophenyl)carbamoyl]amino}propan-2-yl)phosphonate

diethyl (2-{[(3,4-dichlorophenyl)carbamoyl]amino}propan-2-yl)phosphonate