2-oxazolidinone, 4-(1-methylethyl)-3-(1-oxopropyl)-

2-oxazolidinone, 4-(1-methylethyl)-3-(1-oxopropyl)-