2-(ethylsulfanyl)-3-(4-methoxyphenyl)-8,8-dimethyl-3,6,8,9-tetrahydro-4H-pyrano[3',4':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-one

2-(ethylsulfanyl)-3-(4-methoxyphenyl)-8,8-dimethyl-3,6,8,9-tetrahydro-4H-pyrano[3',4':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-one