ethyl 1-[2-(5-methoxy-1,2-dimethyl-1H-indol-3-yl)-2-oxoethyl]piperidine-4-carboxylate

ethyl 1-[2-(5-methoxy-1,2-dimethyl-1H-indol-3-yl)-2-oxoethyl]piperidine-4-carboxylate