5-(4-chlorophenyl)-2-{[(2-hydroxyethyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione

5-(4-chlorophenyl)-2-{[(2-hydroxyethyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione