2-({2,2-dicyano-1-[(3-fluorophenyl)amino]ethenyl}sulfanyl)-N,N-diethylacetamide

2-({2,2-dicyano-1-[(3-fluorophenyl)amino]ethenyl}sulfanyl)-N,N-diethylacetamide