2-(2-methoxyphenyl)-4h-benzo[h]chromen-4-one

2-(2-methoxyphenyl)-4h-benzo[h]chromen-4-one