4-{1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-phenyl-1H-indol-2-yl}butan-2-one

4-{1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-phenyl-1H-indol-2-yl}butan-2-one