2,5-dichlorobiphenyl-4-ol

2,5-dichlorobiphenyl-4-ol