2-chloro-6-methyl-4-phenylquinazoline

2-chloro-6-methyl-4-phenylquinazoline