{2-[(2-chloroethyl)sulfanyl]ethoxy}ethene

{2-[(2-chloroethyl)sulfanyl]ethoxy}ethene