(2-Chloroethylthio)ethyl ethyl ether

(2-Chloroethylthio)ethyl ethyl ether