3-chloro-5-(4-fluorophenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzoxepine

3-chloro-5-(4-fluorophenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzoxepine