2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-phenylbenzamide

2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-phenylbenzamide