6-ethenyl-7-methoxy-2,2-dimethyl-chromene

6-ethenyl-7-methoxy-2,2-dimethyl-chromene