N-{(Z)-[(3,5-dimethylphenyl)amino][(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]methylidene}acetamide

N-{(Z)-[(3,5-dimethylphenyl)amino][(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]methylidene}acetamide